عوارض خروج از کشور 1402 1401/10/25

هر نفر برای سفر اول    400هزارتومان

هر نفر برای سفر دوم    600 هزارتومان

هر نفر برای سفر سوم و بیشتر  800هزار تومان

زائران حج تمتع و عمره   132 هزار تومان

زائران عتبات از طریق مرزهای هوایی    45 هزار تومان

زائران عتبات از طریق مرزهای زمینی   15 هزار تومان


راویس